خدمات ما

لیست خدمات .

۱-لوله بازکنی  ۲-تخلیه چاه  ۳-تشخیص ترکیدگی لوله  ۴-رفع بوی بدفاضلاب ۵-لایروبی ۶- حفاری چاه نو.

۱-لوله بازکنی 

یکی ازخدمات شرکت تهران لوله لوله بازکنی است.شرکت تهران لوله باتخصص وباتجربه فراوان خود درزمینه لوله بازکنی آماده بازکردن هرنوع گرفتگی لوله می باشد

۲-تخلیه چاه

شرکت تهران لوله فعال درزمینه تخلیه چاه تهران به صورت شبانه روزی اقدام به تخلیه چاه می کند.شرکت تهران لوله باتجهیزات به روز اقدام به تخلیه چاه و هرنوع چاه راتخلیه می کند.

۳-تشخیص ترکیدگی لوله.

این شرکت بادارابودن تجهیزات به روز اقدام به تشخیص ترکیدگی لوله>دستگاه نشت یاب>دستگاه تشخیص نشتی>تعمیر شکستگی لوله>تعویض سرشیرهای قدیمی.

۴-رفع بوی بدفاضلاب.

رفع بوی بدفاضلاب یکی ازنکات مهم یک خانه یاشرکت می باشدوشرکت تهران لوله بوی بدفاضلاب راتضمینی انجام می دهد.

۵-لای روبی چاه

این شرکت بانفرات باتجربه وکاردان انجام به لای روبی هرگونه چاه می کند .

۶-حفاری چاه نو.

شرکت مهندسی تهران لوله پیشرودر زمینه حفاری چاه و تعمیر چاه فاضلاب درتهران درحال فعالیت می باشد وشرکت تهران لوله حفرچاه >تعمیرچاه وترمیم چاه کهنه رابه صورت جدی وانهارا در دستورکارخودقرارداده است.

تماس فوری